Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN SPECIFIEK VAN TOEPASSING OP TRAININGEN
Miranda Nell illustraties, infographics en training

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
1.1 Maker infographics en illustraties: Miranda Nell illustraties, infographics en training gevestigd aan Slotlaan 18, 1829 BC te Oudorp en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69416850 als de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Hierna  genoemd: Miranda Nell. De deelnemers aan de trainingen worden beschouwd als maker infographics en illustraties in de zin van deze Algemene voorwaarden, echter zijn zij uitsluitend als maker met betrekking tot hun eigen werken.
1.2 Opdrachtgever: De (rechts)persoon die persoonlijk dan wel handelend in beroep of bedrijf de opdracht verstrekt aan Miranda Nell. Dit is de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
1.3 Werk: werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 met name sub 6 en 11 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde werken op één lijn kunnen worden gesteld.
1.4 Dienstverlening: alle dienstverlening met betrekking tot trainingen over infographics en illustraties en alle aanverwante dienstverlening zowel online als offline alsmede de extra service in de ruime zin van het woord zowel business to business als business to consumer.
1.5 Training: offline, op locatie en/of online door Miranda Nell gegeven trainingen met betrekking tot met name het maken van infographics en/of illustraties en alle bijbehorende zaken.
1.6 Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.
1.7 Algemene voorwaarden: de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Miranda Nell en een opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, eveneens na het
beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Indien er van de Algemene voorwaarden wordt afgeweken, dan kan de opdrachtgever hier geen rechten aan ontlenen.

2. Offertes en aanbiedingen
2.1 De offerte wordt op verzoek van de opdrachtgever schriftelijk (per e-mail) verstrekt. Alle aangeboden dienstverlening is maatwerk. Indien de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving omvat dan kan Miranda Nell niet aan de offerte worden gehouden. Indien een aanbod is gebaseerd op de gegevens zoals verstrekt door de opdrachtgever is Miranda Nell gerechtigd om de prijzen en het oorspronkelijke aanbod aanpassen indien de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden.
2.2 Het aanbod in de offerte is 1 maand geldig, tenzij Miranda Nell vooraf in het aanbod een andere termijn is overeengekomen.
2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Miranda Nell niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdrachten tegen een  overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
Het aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.4 Aanbiedingen en acties anders dan offertes zijn slechts geldig voor de periode en onder de voorwaarden aangegeven bij de aanbieding en/of actie.
2.5 Bij de aanvaarding van de offerte, aanbieding of actie komt er een overeenkomst van opdracht tot stand tussen Miranda Nell en de opdrachtgever.

3. Gebruik van trainingen, trainingsmaterialen, infographics en illustraties door Miranda Nell
3.1 De gemaakte werken zowel ten tijde van de trainingen als buiten de training met gebruikmaking van de zaken, software en licenties van Miranda Nell kunnen door Miranda Nell in het kader van beroep en bedrijf gebruikt worden voor het ontwikkelen en verdieping van de trainingen alsmede voor promotionele online en offline doeleinden, bijvoorbeeld d.m.v. plaatsing op eigen website, social media, portfolio, drukwerk of als inzending voor professionele awards. Het  trainingsmateriaal met bijbehorend instructiemateriaal blijft het intellectuele eigendom van Miranda Nell en mag niet worden verspreid door deelnemers en/of opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Miranda Nell.
Ter training gemaakte werken zijn eigendom van de maker in de zin  van deelnemer en/of de opdrachtgever en diens organisatie. Indien Miranda Nell deze werken wenst te tonen op website of social media vraagt zij vooraf toestemming aan maker(s).
3.2 Miranda Nell zal ten alle tijde zorgvuldig de werken kiezen. Indien het auteursrecht en intellectueel eigendom van het (tijdens de training) gemaakte werk bij de opdrachtgever dan wel deelnemer berust dan zal Miranda Nell vooraf toestemming vragen voor het gebruik in de brede zin van het woord. Indien de opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft dient de opdrachtgever dit indien mogelijk voorafgaand of in reactie op de vraag schriftelijk kenbaar te maken bij Miranda Nell.

4. Auteursrecht en licentie
4.1 Miranda Nell behoudt het auteursrecht op de door Miranda Nell gemaakte werken tijdens de trainingen. De door opdrachtgever dan wel de deelnemers zelf gemaakte werken mogen vrij gebruikt worden, derhalve niet anders dan door de opdrachtgever dan wel de  deelnemers of de derden, waaronder maar niet uitsluitend de stockdatabases zoals bedoeld in artikel 5.7, waaraan zij de rechten en/of gebruiksrechten verstrekken, tenzij er sprake is van voorafgaande schriftelijk gegeven toestemming voor enig ander overeengekomen gebruik.
4.2 Miranda Nell is niet aansprakelijk voor het ontbreken en/of onrechtmatig, in strijd met de wet of de goede zeden gebruiken van software of programma’s waarmee de opdrachtgever dan wel de deelnemers het werk in of mee maken. Indien door dergelijk  onrechtmatig gebruik door de opdrachtgever en/of deelnemer enige aansprakelijkheid en/of boeteclausules in werking treden kunnen deze niet op Miranda Nell worden verhaald. De opdrachtgever en/of deelnemers blijven verantwoordelijk voor het eigen gebruik.
4.3 Bij opdrachtgever dan wel de deelnemers van de training berust een gebruiksrecht op de tijdens de training door de opdrachtgever dan wel deelnemers gemaakte werken. Bij gebruik strijdig met de rechten van Miranda Nell en/of met de wet en de goede zeden kan Miranda Nell de aansprakelijkheid te allen tijde van de hand wijzen. Aansprakelijkheid en de daaruit voortvloeiende vergoedingen voor de door opdrachtgever dan wel deelnemers gemaakte werken blijft berusten bij de opdrachtgever dan wel bij de deelnemers.

5. Gebruik ter training gemaakte werken door opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever dan wel de deelnemers van de training kunnen over bij de training gemaakte werken beschikken. De gemaakte werken worden exclusief door de opdrachtgever dan wel deelnemers aan de training geproduceerd. De bestemming van het werk of de werken zal worden gedefinieerd door de opdrachtgever dan wel deelnemers aan de trainingen.
5.2 Publiceren/openbaar maken van de afbeeldingen op bijvoorbeeld persoonlijke websites alsmede Social Media (zoals Facebook, Twitter, blog etc.) is op grond van het voorgaande artikel toegestaan evenals het maken van andere uitsneden, collages en of andere bewerkingen met inachtneming van de rechten van derden. Indien de opdrachtgever dan wel de deelnemers ter training gebruik wensen te maken van het werk van een andere opdrachtgever dan wel  deelnemer van de training of de rechten van derden dan is hier voorafgaande toestemming voor vereist en kunnen deze partijen zich beroepen op hun auteursrecht.
5.3 Indien het auteursrecht en intellectueel eigendom van het (tijdens de training) gemaakte werk bij de opdrachtgever dan wel deelnemer berust dan zal Miranda Nell vooraf toestemming vragen voor het gebruik van het werk of de werken in de brede zin van het woord. Indien de opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft dient de opdrachtgever dit indien mogelijk voorafgaand of in reactie op de vraag schriftelijk kenbaar te maken bij Miranda Nell.
5.4 Miranda Nell hanteert een termijn voor de overeenkomst. De opdrachtgever dient binnen twee weken na ontvangst van de overeenkomst schriftelijk (per e-mail) akkoord te geven op de overeenkomst. Wordt dit niet binnen deze termijn en zonder berichtgeving van de opdrachtgever geretourneerd, dan behoudt Miranda Nell het recht om zonder verdere berichtgeving nieuwe opdrachten aan te nemen voor de datum waarop de opdrachtgever de opdracht wilde laten uitvoeren.
5.5 Opdrachtgever dan wel deelnemers aan de trainingen kiezen bij de training voor elk gemaakt werk in welk formaat PNG, JPG, PDF of anderszins het werk gepubliceerd wordt.
Miranda Nell geeft slechts adviezen en aanwijzingen welke kwaliteit het meest geschikt is voor het specifieke werk en gebruik van het werk. Indien opdrachtgever dan wel de deelnemers aan de training de adviezen dan wel aanwijzingen van Miranda Nell niet opvolgen, dan komt het kwaliteitsverlies voor rekening en risico van de  opdrachtgever dan wel deelnemers.
5.6 Opdrachtgever dan wel de deelnemers aan de trainingen mogen op grond van het auteursrecht op het zelf ter training gemaakte werk wijzigingen aan de illustraties aanbrengen.
Miranda Nell geeft indien de opdrachtgever dan wel de deelnemers dit wensen adviezen en aanwijzingen voor het werk of de werken met het oog op esthetiek en kwaliteit. Indien opdrachtgever dan wel de deelnemers aan de training de adviezen dan wel aanwijzingen van Miranda Nell niet opvolgen, dan komt het kwaliteitsverlies voor rekening en risico van de opdrachtgever dan wel deelnemers.
5.7 Miranda Nell kan bij de training (een selectie van) werken, stockillustraties en iconen aanbieden, waaronder maar niet uitsluitend de bewerkte afbeeldingen uit stockdatabase.
Miranda Nell draagt er naar redelijkheid zo veel mogelijk zorg voor dat de verstrekte afbeeldingen en/of materialen vrij zijn van een gebruikslicentie voor stockillustraties door het betaalde abonnement op stockwebsite(s). Op opdrachtgever dan wel deelnemers aan de trainingen blijft een eigen verantwoordelijkheid rusten om bij gebruik na te gaan of er op afbeeldingen en/of materialen vrij zijn van een gebruikslicentie voor stockillustraties door het betaalde abonnement op stockwebsite(s) in het bijzonder maar niet uitsluitend indien de opdrachtgever dan wel deelnemers gebruik wensen te maken van andere werken, stockillustraties en iconen. Indien het gebruik in strijd is met auteursrecht, intellectueel eigendom dan wel andere rechten van derden dan kan dit niet aan Miranda Nell worden tegengeworpen, de aansprakelijkheid blijft berusten bij opdrachtgever dan wel de deelnemers aan de trainingen.
5.8 Het gebruik van de trainingen dan wel de door Miranda Nell verstrekte trainingsmaterialen en materialen die nog door Miranda Nell in het kader van de trainingen is toegezegd is niet langer toegestaan indien er sprake is van een of meerdere van de volgende situaties:
a. de betalingsverplichtingen niet of niet volledig nakomt;
b. in het geval van faillissement of surseance van betalingen;
c. de overeenkomst inclusief alle bijbehorende afspraken en communicatie met betrekking tot de te volgen trainingen vroegtijdig wordt geannuleerd.
5.9 Opdrachtgever gebruikt de rechten in artikel 4 en 5 bedoelde werken niet onrechtmatig, in strijd met de wet en/of in strijd met de intellectuele rechten van derden en/of Miranda Nell en opdrachtgever beperkt het risico van onrechtmatig gebruik dan wel gebruik in strijd met de rechten van Miranda Nell op grond van onder meer maar niet uitsluitend het intellectueel eigendom alsmede de Auteurswet.

6. Factuur en betaling
6.1 De betaling dient te worden voldaan aan de hand van de gegevens die op de apart geleverde factuur vermeld staan. De betaling zal per uur dan wel per afgesproken pakket worden berekend inclusief de reiskosten en bijkomende kosten. De factuur wordt twee weken voor aanvang van de training verstuurd. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen.
6.2 De opdrachtgever zal de factuur van Miranda Nell op onjuistheden controleren. Indien de opdrachtgever niet binnen zeven werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Miranda Nell heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de opdrachtgever op reclamatie. Kennelijke onjuistheden in de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op, de betalingsverplichting blijft bestaan.
6.3 Indien Miranda Nell met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt in tegenstelling tot een afgesproken (pakket)prijs voor de soorten trainingen zoals omschreven in artikel 11, is Miranda Nell niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
Miranda Nell is naar redelijkheid gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven met meer dan 5% zijn gestegen.
Bovendien mag Miranda Nell het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de kosten dusdanig oplopen dat de oorspronkelijk overeengekomen prijs, dat in redelijkheid niet van Miranda Nell mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
6.4 Voor het eerste gesprek worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht. Het uitvoeren van meerwerk wordt voorafgaand aan de werkzaamheden met de opdrachtgever overlegd en geschiedt op basis van nacalculatie.
6.5 Bij niet-nakoming van de betalingsverplichting stelt Miranda Nell hiervan op de hoogte door het sturen van een schriftelijk bericht (per e-mail) dat er niet is betaald. Dit bericht geldt als ingebrekestelling. Indien er niet betaald wordt dan zullen alle incassokosten, administratiekosten en hieruit voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht. Indien de opdrachtgever de betalingsverplichtingen niet of niet geheel nakomt heeft dit gevolgen voor de licentie zoals vermeld in artikel 5. Miranda Nell behoudt het recht heeft de overeenkomst op te schorten of middels schriftelijke verklaring te ontbinden in geval van niet tijdige betaling.

7. Annulering
7.1 De gedane aanbetaling is een niet retourneerbare aanbetaling. Bij afzegging en ontbinding van deze overeenkomst wordt de aanbetaling onder een derde van de totaalprijs niet terug gestort tenzij Miranda Nell uit coulance anders beslist. Bij ontbinding in of buiten rechte dienen in ieder geval alle verrichte werkzaamheden en bijbehorende kosten te worden vergoed. In het geval van (vroegtijdige) annulering dient eveneens alle door Miranda Nell gemaakte bijbehorende kosten waaronder maar niet uitsluitend de kosten van de voorbereidingswerkzaamheden.
7.2 Indien er sprake is van terugbetaling dan zal deze naar  redelijkheid geschieden binnen 14 werkdagen. Indien de opdrachtgever voortijdig annuleert heeft dit gevolgen voor de licentie zoals vermeld in artikel 5.
7.3 Op de verschillende trainingen kunnen verschillende annuleringstermijnen van toepassing zijn. Deze annuleringstermijnen staan vermeld in artikel 11 bij de omschrijving van iedere specifieke training. Indien artikel 11 niets vermeldt over de termijn van een bepaalde specifieke training is artikel 7 automatisch van toepassing.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Miranda Nell is niet aansprakelijk voor enige schade welke door de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of  opzet aan de zijde van Miranda Nell of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van het door de verzekering feitelijk uitgekeerde bedrag. Miranda Nell is niet aansprakelijk voor directe schade, waaronder gevolgschade en schade door  bedrijfsstagnatie.
8.2 Onder enige schade zoals genoemd in lid 1 wordt verstaan de directe schade, bestaande uit:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden,
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Miranda Nell aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Miranda Nell toegerekend kan worden,
• de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene voorwaarden.
• de directe schade als gevolg van de door opdrachtgever gemaakte werken, onder meer maar niet uitsluitend bedrijfsstagnatie en aansprakelijkheid indien de werken zoals gemaakt door de
opdrachtgever aanleiding geven voor misverstanden en/of (bedrijfs-)aansprakelijkheid. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van de eigen creativiteit en de vrijheid van meningsuiting zoals deze door de opdrachtgever wordt gebruikt door het maken van illustraties en/of infographics.
8.3 Miranda Nell is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door derden. Opdrachtgever vrijwaart Miranda Nell voor alle aanspraken van derden als gevolg uitvoeren van de opdracht.
8.4 Opdrachtgever neemt naar redelijkheid alle mogelijke maatregelen om schade te voorkomen en te beperken. De opdrachtgever zal alle nodige maatregelen en voorzorgsmaatregelen nemen, opdat Miranda Nell geen letsel en/of schade ondervindt aan Miranda Nell en diens apparatuur en middelen bij het uitvoeren van de opdracht en alle bijbehorende activiteiten en werkzaamheden.
8.5 De verjaringstermijn voor het indienen van een verzoek tot schadevergoeding bedraagt een jaar, opdrachtgever kan naar redelijkheid en billijkheid in staat worden geacht om binnen deze termijn de schade te definiëren en te melden bij Miranda Nell.
8.6 Indien de opdrachtgever onjuiste informatie of gegevens aanlevert die kan resulteren in onder meer maar niet uitsluitend de schending van opdrachtgevers rechten, de schending van intellectueel eigendomsrecht et cetera is Miranda Nell niet aansprakelijk.
8.7 Indien opdrachtgever de rechten van Miranda Nell voortvloeiende uit de wet- en regelgeving, de Algemene voorwaarden en de overeenkomsten schendt, is Miranda Nell gerechtigd om een boete in rekening te brengen van tenminste twee keer de licentievergoeding.

9. Overmacht en terugbetaling
9.1 De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor eigen welzijn ten behoeve van de opdracht.
9.2 In alle gevallen van schade door afwezigheid van Miranda Nell door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van Miranda Nell beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan Miranda Nell voldane bedragen. Deze terugbetaling zal binnen 14 dagen na de opdracht geschieden. Indien door onvoorziene omstandigheden en/of overmacht Miranda Nell niet in staat is om de opdracht uit te voeren, dan kan Miranda Nell het voorstel doen om vervanging te regelen door een andere Miranda Nell de opdracht uit te laten voeren in goed overleg en met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.
Indien opdrachtgever akkoord gaat met het voorstel tot vervanging voor de uitvoering van de opdracht dan zal de opdracht uitgevoerd kunnen worden. In het geval van onvoorziene omstandigheden is Miranda Nell geen schadevergoeding verschuldigd. Indien al een deel is nagekomen, dient de opdrachtgever dit deel te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
9.3 Op Miranda Nell rust slechts naar redelijkheid een inspanningsverplichting om te proberen binnen het eigen netwerk een vervangen Miranda Nell te regelen in de zin van artikel 9.2 echter kunnen hier geen rechten en/of garanties aan worden ontleend.
9.4 In het geval van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht is in overleg verplaatsing van de datum van uitvoering mogelijk mits Miranda Nell op de nieuwe datum beschikbaar is.
Indien Miranda Nell niet beschikbaar is kunnen de opdrachtgever en  Miranda Nell in overleg in een andere periode een keuze maken voor een nieuwe datum. Dientengevolge worden de opdracht en bijbehorende betaling niet geannuleerd aangezien de opdracht op een later te bepalen datum wordt uitgevoerd.

10. Levering
10.1 Miranda Nell maakt biedt een speciale selectie van cursusmateriaal aan. Op dit materiaal berust het auteursrecht en intellectueel eigendom van Miranda Nell. De opdrachtgever ontvangt altijd minimaal aantal cursusonderdelen, cursusuren en/of cursusdagdelen dat door Miranda Nell en de opdrachtgever overeengekomen is. De leverings- en uitvoeringstermijnen verschillen afhankelijk van de soort training.
10.2 De trainingen worden opgeleverd in een kort programma met de duur van 4 weken, langere trainingen van 4 maanden of een andere samen overeengekomen duur van de training(en).
10.3 Opdrachtgever ontvangt het tijdens de cursus gemaakte werk in juiste kwaliteit in het formaat PDF, tenzij vooraf anders door Miranda Nell is overeengekomen. Hieronder valt o.a. het wijzigen van illustratie proporties.
10.4 Onbewerkte werk en/of originele bestanden worden onder geen beding geleverd aan de opdrachtgever.
10.5 Levering en uitvoering van de trainingen geschiedt op de vooraf overeengekomen datum.
Indien Miranda Nell door omstandigheden en/of overmacht niet in staat is om de trainingen te geven dan zal zij tijdig een of meer nieuwe data voor de trainingen aan de opdrachtgever bekend maken.
10.6 Miranda Nell verzorgt uitsluitend de trainingen alsmede de trainingsmaterialen en draagt zorg voor het verstrekken van deze aan de opdrachtgever dan wel de deelnemers.
10.7 De opdrachtgever dient te allen tijden zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het maken van een back-up van het werk, illustraties en/of infographics. Mutilatie van de bestanden als gevolg van de door opdrachtgever gekozen wijze van opslag komt voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Miranda Nell is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte bestanden.
10.8 Bij situaties, waaronder maar niet uitsluitend Lockdowns, gezondheids- en overheidsmaatregelen, is Miranda Nell niet aansprakelijk voor een te late levering en/of uitvallen van de training. Indien de opdrachtgever voor het gebruik van schriftelijk trainingsmateriaal en/of andere materialen heeft gekozen met bezorging door een post- en bezorgdienst dan dient de opdrachtgever voor de leveringsinformatie de website en/of track and trace van de desbetreffende dienst te raadplegen voor de lever- en bezorgtijden.

11. Soorten aangeboden trainingen en annulering
11.1 Miranda Nell verzorgt groeps- en individuele trainingen voor beginners en gevorderden, in company, online of via e-learning of een combinatie van voorgenoemde. Miranda Nell kan naar eigen inzicht bijzondere aanbiedingen, waaronder maar niet uitsluitend pilots, korte acties en andere trainingen aanbieden. Op deze aanbiedingen zullen deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn.
11.2 In company trainingen worden door Miranda Nell aangeboden op de overeengekomen fysieke of online locatie en voor de duur van de gehele training met een minimum van twee deelnemers. Miranda Nell hanteert voor de opdracht een annuleringstermijn van uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de training.
11.3 Miranda Nell biedt individuele trainingen basis aan voor de duur van 1 maand. Deze trainingen zullen online worden aangeboden en hebben een annuleringstermijn van 7 werkdagen voorafgaand aan de start van de training dan wel de ontvangst van de inloggegevens van de training door de deelnemers. Indien binnen 7 werkdagen wordt geannuleerd worden de kosten voor de te laat geannuleerde deelnemer door Miranda Nell in rekening gebracht overeenkomstig artikel 7. De trainingen bevatten een wekelijks contactmoment op een nader door Miranda Nell in te bepalen tijdstip.
11.4. Miranda Nell biedt individuele trainingen voor gevorderden aan. Deze trainingen duren 4 maanden of een samen overeengekomen duur en kunnen naar het inzicht van Miranda Nell offline op locatie en/of online worden aangeboden. Deze trainingen hebben een annuleringstermijn van 7 werkdagen voorafgaand aan de training. Indien binnen 7 werkdagen wordt geannuleerd worden de kosten voor de te laat geannuleerde deelnemer door Miranda Nell in rekening gebracht.
11.5 Indien Miranda Nell een e-learning product als los product aanbiedt dan geldt een annuleringstermijn van 24 uur voorafgaand aan de start van de training dan wel de ontvangst van de inloggegevens van de training door de deelnemers.

12. Einde overeenkomst
12.1 De overeenkomst wordt beëindigd door de levering van de training dan wel bij de afloop van het laatste trainingsmoment. De licentie en (wettelijke) rechten blijven onverminderd van kracht met inachtneming de in deze Algemene voorwaarden omschreven voorwaarden, de weten regelgeving en de goede zeden.
12.2 Indien een van de partijen bij deze overeenkomst wenst de overeenkomst te beëindigen wegens een klacht of geschil dan zal is artikel 13 van deze Algemene voorwaarden van toepassing.
12.3 Bij surseance van betaling of faillissement van Miranda Nell dan wel Miranda Nell in de zin van deze Algemene voorwaarden eindigt de overeenkomst alsmede de restitutie van openstaande betalingen. Er ontstaat eveneens een recht op ontbinding als de opdrachtgever is verzocht zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft en/of indien Miranda Nell een goede grond heeft om te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen binnen de overeenkomst niet nakomt.

13. Werking, privacy en geheimhouding
13.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle  rechtsbetrekkingen tussen Miranda Nell en een opdrachtgever,  inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, eveneens na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
13.2 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle in ontwikkeling zijnde en toekomstige producten en diensten.
12.3 Bij gebruikmaking van de diensten van Miranda Nell gaat opdrachtgever automatisch akkoord met deze voorwaarden.
13.4 Miranda Nell is niet verantwoordelijk als de wederpartij om wat voor reden ook de algemene voorwaarden niet of niet voldoende gelezen heeft. Miranda Nell kan te allen tijden beroep doen op opgestelde Algemene voorwaarden.
13.5 De Algemene voorwaarden worden door Miranda Nell op de website gepubliceerd. Bij wijziging van de Algemene voorwaarden gelden de voorwaarden die van kracht waren ten tijde van het aangaan van de overeenkomst van opdracht.
13.6 Beide partijen zullen vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk behandelen, dat geldt ook voor derden die in de opdracht worden betrokken. Rechten uit de met Miranda Nell gesloten overeenkomst kan de opdrachtgever niet overdragen aan derden, alleen door de opdracht en volmacht van de onderneming die door opdrachtgever vertegenwoordigd wordt.
Miranda Nell houdt zich naar beste vermogen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens alsmede de geldende privacy wet- en regelgeving bij het behandelen van de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens. Op de verwerking van datalekken en bijbehorende zaken uit de AVG en de verwerking daarvan is artikel 14 van toepassing.

14. AVG en datalekken
14.1 Miranda Nell verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt) de eventueel aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend op de manier die met haar opdrachtgever is afgesproken in enkel in het kader van de onderhavige opdracht. Dit verwerken zal niet langer of uitgebreider plaatsvinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht. De verwerking vindt plaats volgens instructie en onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Indien een instructie, naar de mening van Miranda Nell, een inbreuk maakt op de AVG stelt zij haar opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis.
Miranda Nell heeft in dit kader nadrukkelijk geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en neemt geen beslissingen over het gebruik van persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor opdrachtgever verwerkte  persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
14.2 Opdrachtgever verleent Miranda Nell hierbij toestemming om bij de verwerking derden (sub-verwerkers), waaronder maar niet uitsluitend de website- en accountshosting, in te schakelen. De Miranda Nell zorgt er voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen opdrachtgever en Miranda Nell is overeengekomen. Miranda Nell staat in voor een correcte naleving van deze plichten door derden.
14.3 Op verzoek van opdrachtgever zal Miranda Nell de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde sub-verwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een sub-verwerkers. Dit bezwaar dient schriftelijk bij Miranda Nell te worden ingediend.
14.4 Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICTdeskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van de naleving van de in dit artikel besproken punten. Miranda Nell zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie tijdig ter beschikking stelen. De redelijke kosten voor de audit worden door de opdrachtgever gedragen.
14.5 Voor zover mogelijk verleent Miranda Nell bijstand bij het vervullen van de verplichtingen van opdrachtgever ten aanzien van verzoeken van derden om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens). Miranda Nell zal aan haar kenbaar gemaakte verzoeken aan opdrachtgever doorsturen, maar niet zelfstandig afwikkelen.
14.6 Miranda Nell neemt in het kader van de verwerking passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Opdrachtgever heeft zich goed geïnformeerd over deze beveiligingsmaatregelen en verklaart dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking.
14.7 Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst niet  onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n) en vrijwaart Miranda Nell voor alle aanspraken in geval van een overtreding van AVG, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening en andere wet- en regelgeving, tenzij deze overtreding het gevolg is van grove schuld of nalatigheid van Miranda Nell.
14.8 Na afloop van de overeenkomst draagt Miranda Nell binnen 4 weken, naar gelang de keuze van opdrachtgever, zorg voor het terugbezorgen aan opdrachtgever of het wissen van alle persoonsgegevens. Miranda Nell verwijdert kopieën, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.
14.9 Indien er sprake is van een datalek stelt Miranda Nell, haar opdrachtgever, uiterlijk binnen 48 uur na bekendwording op de hoogte en voorziet opdrachtgever daarbij van de informatie die redelijkerwijs nodig is om, indien nodig, een juiste en volledige melding te kunnen doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Miranda Nell wijst in dit kader alle aansprakelijkheden van de hand.

15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Klachten inzake het geleverde werk of producten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering van het werk of producten schriftelijk per email te worden meegedeeld. Deze klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden en een gegronde klacht zal binnen redelijke termijn opgelost worden.
15.2 Miranda Nell en de opdrachtgever zullen er naar streven om in goed overleg tot een gezamenlijke oplossing te komen voor een klacht en/of geschil. Slechts indien Miranda Nell en de opdrachtgever na inspanning om tot een gezamenlijke redelijke oplossing te komen daar niet in slagen kunnen er gerechtelijke stappen worden ondernomen.
15.3 Bij het buiten werking verklaren van een van de bepalingen uit de Algemene voorwaarden door de rechter blijven de overige bepalingen van toepassing. De buiten werking verklaarde bepaling zal zoveel mogelijk ingevuld worden in het licht en de bewoording van deze Algemene voorwaarden.
15.5 Het Nederlandse recht is van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van het geschil.
15.6 Miranda Nell behoudt het recht om de Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gesloten alsmede de nieuw te sluiten overeenkomsten en opdrachten.

Versie 12-04-2022